Research
Home  /  Research  /  Content
21 Courses of SCMZU Selected among Provincial First-class Undergraduate Courses of 2021

author:Yang Bing Time:Jul 22, 2021 page views:


Recently, the Education Department of Hubei Province released the certification results of the provincial first-class undergraduate courses in 2021. 21 courses of SCMZU have been selected, including 1 first-class online course, 3 first-class offline course, 12 first-class online and offline mixed courses, 2 first-class social practice courses and 3 first-class virtual simulated experiment teaching course.


Course title

Person in charge

Type of course

Team members

Lacquer

Zhang Zhigang

First-class online course

Wang Yue, Xu Min, Liang Xiaosheng

Principle of Operating System (A)

Ai Yong

First-class online and offline mixed course

Tie Jun, Yin Fan, Liu Sai

Comprehensive Business English 3

Chen Luoyu

First-class online and offline mixed course

Zhang Liyu, Deng Zhiyu, Cai Wei, Liu Wei

Computer Network

Hou Rui

First-class online and offline mixed course

Mao Tengyue, Zhou Bin, Wang Biao

Chorus and Conductor

Jia Jia

First-class online and offline mixed course

Zhang Yandong, Gao Xing, Bei Ou, Wei Yuxi

Linear Algebra

She Wei

First-class online and offline mixed course

Zhang Junhao, Zhan Yongrong, Hu Junhao, Ouyang Lusha

Biological Chemistry

Song Fajun

First-class online and offline mixed course

Lin Aihua, Meng Yanyan, Liu Tao, Geng Hong

Financial Management

Su Yamin

First-class online and offline mixed course

Hu Quying, Zhao Lijuan, Zhou Yunlan

Approaching Nobel Prize for Chemistry (Bilingual Course)

Wang Xian

First-class online and offline mixed course

Wang Li, Zhang Daohong, Liu Jikai, Chi Quan

Harmonics

Xu Jia

First-class online and offline mixed course

Wu Han, Heinrich Taube, Jia Jia, Li Liangzi

Microbiology

Yan Chunlan

First-class online and offline mixed course

He Donglan, Pei Guofeng, Cheng Guojun, Li Xiaohua

Discrete Structure

Yang Bo

First-class online and offline mixed course

Liu Jing, Li Zimao, Xing Guanglin, Sun Yangguang

Web Application Development Technology (A)

Yang Dan

First-class online and offline mixed course

Zhang Jinsong, Li Chaofeng, Yang Jian, Ouyang Min

Field Investigation Method of Ethnology

Chen Xiangjun

First-class offline course

Meng Fanyun, Li Ran, Li Li, Ma Huijuan

Fundamentals of Material Chemistry

Li Lin

First-class offline course

Yang Yingkui, Qin Siyong, Sun Lang

Cytobiology

Yu Guanghui

First-class offline course

Qin Yonghua, Xu Xin, Tang Xianying, Zhou Xuemei

Virtual Simulated Experiment Course of Physical Layer Design and Optimization for Wireless Communication in Complex Electromagnetic Environment

Cui Yongqiang

First-class virtual simulated experiment course

Yang Chunyong, Zhu Cuitao, Tang Hongwen, Wang Qin

New Media User Interview Survey Virtual Simulated Experiment Course Based on Focal Group

Li Yaling

First-class virtual simulated experiment course

Tao Xihong, Hao Yonghua, Wang Qianjun, Tian Yuanzi

Social Survey

Dong Jie

First-class social practice course

Zhu Lei, Li Chunyan, Zhang Chunzhi, Wang Yiyi

Ideological and Political Theory and Practice

Yang Jinzhou

First-class social practice course

Zhang Ruimin, Zhang Taohua, Dong Jie, Jiang Bangqin


In recent years, SCMZU has attached importance to the connotation construction of undergraduate courses and formed a first-class undergraduate course system at three levels of “campus, province and state”. So far, SCMZU has had 9 national first-class undergraduate courses, 8 provincial first-class undergraduate courses, which have won all the five prizes for “golden classes”. SCMZU will continue to promote the classroom teaching revolution, discard “poor classes” and build “golden classes” and try to improve the education and teaching quality and better fulfill the task of strengthening moral education and talent cultivation.


(Editor: Liu Hong   Source: Academic Affairs Office)

Copyright © 2018 South-Central  Minzu  University. All rights